GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

 AMAÇ

 

Gizlilik ve Çerez Politikası (“Politika” olarak anılacaktır.) ile VTS Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.  (“Şirket” olarak anılacaktır.) tarafından Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na (“Kanun” olarak anılacaktır) uyum için aşağıda açıklanacak olan temel ilkeler çerçevesinde getirilecek düzenlemelerin Şirket bünyesinde, hissedarları, yetkilileri, çalışanları ve iş ortakları tarafından etkin bir şekilde uygulanması amaçlanmaktadır.

 

Politika ile öngörülen temel düzenlemeler doğrultusunda Şirket işleyişi içerisinde kişisel verilerin işlenmesi ve korunması bakımından her türlü idari ve teknik tedbir alınacak, gerekli iç prosedürler oluşturulacak, farkındalığın yükseltilmesi için gerekli tüm eğitimler yapılacak, Şirket hissedarları, yetkilileri, çalışanları ve iş ortaklarının KVKK süreçlerine uyumları için gerekli tüm tedbirler alınarak uygun ve etkin denetim mekanizmaları kurulacaktır.

 

Politika, tüm bu süreçlerde gözetilecek temel ilkeleri ve Kanun ile getirilen düzenlemeler uyarınca iç işleyişin yönlendirilmesi için Şirket’in yükümlü olduğu hususları düzenlenmektedir. Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde oluşturulacak iç prosedürler ile Şirket’in kişisel verilerin korunması hususunda gerçekleştireceği uyum faaliyetleri düzenlenecektir. Şirket’in tüm çalışanları görevlerini yerine getirirken işbu Politika ile getirilen düzenlemeler ile Kanun ve ilgili tüm diğer mevzuat hükümlerine uygun hareket etmekte yükümlüdür.

 

İşbu Politikanın amacı, Şirket tarafından yönetilmekte olan www.vatansera.com internet sitesi ( “Site” olarak anılacaktır) yönetilmesi sırasında Site üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından Site ile paylaşılan veya Site’nin, Veri Sahibinin Site kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

 

Politika’ya ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulmaması halinde, mevzuat hükümleri ile öngörülen cezai ve hukuki sorumluluğun yanında, Şirket içerisinde, olayın mahiyetine göre, iş hayatını düzenleyen mevzuat çerçevesinde akdin haklı nedenle feshine kadar gidebilecek olan yaptırımlar uygulanacaktır.

 

 1. KAPSAM

 

Bu politika; otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, Şirket Ortağı, Şirket Ortağı Temsilcisi ve Şirket Yetkilileri, Şirket Çalışanları, Çalışan Adayı, Stajyerler, Ziyaretçiler, Müşteriler, Aday Müşteriler, Müşteri Yetkilisi/Çalışanları, Tedarikçiler, Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanları ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri Veri Sorumlusu tarafından işlenen gerçek kişileri kapsar. Bu Politika, hiçbir şekilde tüzel kişilere ve tüzel kişi verilerine uygulanmayacaktır.

 

İşbu politikada yer alan hükümlerin yanı sıra, Veri Sorumlusu çalışanları için, Çalışanlar İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası uygulanmaktadır. Bu kapsamda işbu Politika kapsamındaki kişisel veri sahipleri aşağıdaki tanımlarda belirtilen gerçek kişilerdir.

 

İşbu Politika VTS Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır.

 

İşbu politika, kişisel veri sahiplerinin erişimine açık olacak şekilde VTS Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin www.vatansera.com internet sitesinde yayınlanır. Mevzuatta gerçekleştirilecek değişiklikler ve yeniliklere paralel olarak uyum sağlamak amacıyla, Politikada yapılacak değişiklikler, www.vatansera.com internet sitesi ve sair kanallar üzerinden duyurulacaktır.

 

 

 1. 3. TANIM VE KISALTMALAR

 

Kişisel Veri/Veriler

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri/Veriler

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişi

Şirket Ortağı, Şirket Ortağı Temsilcisi ve Şirket Yetkilileri, Şirket Çalışanları, Çalışan Adayı, Stajyerler, Ziyaretçiler, Müşteriler, Aday Müşteriler, Müşteri Yetkilisi/Çalışanları, Tedarikçiler, Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanları ve Üçüncü Kişileri ve kişisel verisi şirket tarafından işlenen gerçek kişileri ifade eder.

Çalışan

VTS Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.  Çalışanları

Çalışan KVKK Politikası

VTS Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çalışanlarının kişisel verilerinin korunmasına ve işlenmesine ilişkin ilkelerin VTS Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesine ilişkin Yönetmelik

20/10/2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin sağlanması hakkında yönetmelik

Kişisel Sağlık Verisi

Kimliği belirlenebilir ya da belirlenebilir gerçek kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığına ilişkin her türlü bilgi ile kişiye sunulan sağlık hizmetiyle ilgili bilgi.

Politika

VTS Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı ifade eder.

Şirket

VTS Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Çalışan Adayı

Şirket’e herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Şirket’in incelemesine açmış olan gerçek kişilerdir.

Stajyer

Şirket’e stajyer sıfatı ile iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini doğrudan ya da üçüncü kişi kurumlar aracılığı ile Şirket’in incelemesine açmış olan gerçek kişilerdir.

Ziyaretçi

Şirket’in sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla giren veya internet sitelerini herhangi bir amaç ile ziyaret eden tüm gerçek kişilerdir.

Müşteri

Şirket ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirket’in sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri satın alan veya kullanan veya kullanmış olan gerçek kişilerdir.

Aday Müşteri/ Potansiyel Müşteri /

Şirket’in ürün ve hizmetlerini satın alma kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek ve tüzel kişilerdir.

Tedarikçi

Şirket’in alım kapsamında kalmak kaydıyla her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek kişilerdir.

İş Ortakları

Şirket’in ticari faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar

Tedarikçi Yetkilisi/ Çalışanı

Şirket’in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişi tedarikçilerin ve tedarikçi altyüklenicilerinin çalışanları, ortakları ve yetkilileri dâhil olmak üzere, tüm gerçek kişilerdir.

İrtibat Kişisi

Şirket Yetkilisi tarafından belirlenecek kişi ya da kişilerdir.

Grup Şirketi

Şirket’in bağlı olduğu gruba bağlı şirket/şirketleri ifade eder.

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt istemini ifade eder.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. (İşbu politika çerçevesinde Veri Sorumlusu A.Ş’yi ifade eder.)

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Anonim Hale Getirme

Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kişisel Veri Yok Etme

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel Veri Silme

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kanun

7 Nisan 2016 tarihli ve 2977 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 24 Mart 2016 tarih ve

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

KVK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.

Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İlgili Mevzuat Hükümlerine göre Şirket’in/Şirket’ten bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri

İlgili Mevzuat Hükümlerine göre Şirket’in/Şirket’ten bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri

 

 1. POLİTİKA METNİ

 

4.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

 

4.1.1 Kişisel Verilerin İşlenmesinde Uyulacak Genel İlkeler

 

Şirket tarafından Kişisel Veriler, Kanun’da ve bu Politikada öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenir. Şirket, Kişisel Verileri işlerken aşağıdaki ilkelerle hareket eder:

 1. Kişisel Veriler, ilgili hukuk kurallarına ve dürüstlük kuralının gereklerine uygun olarak işlenir.

 1. Kişisel Verilerin doğru ve güncel olması sağlanır. Bu kapsamda verilerin elde edildiği kaynakların belirli olması, doğruluğunun teyit edilmesi, güncellenmesi gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi gibi hususlar özenle dikkate alınır.

 1. Kişisel Veriler; belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenir. Amacın meşru olması, Şirket’in işlediği Kişisel Verilerin, yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu hizmetle, Şirket’in yürütmekte olduğu faaliyet ve süreçleri ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olması anlamına gelir.

 1. Kişisel Veriler, Şirket tarafından belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için öngörülen amaçla bağlantılı olup, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan Kişisel Verilerin işlenmesinden kaçınılır. İşlenen Kişisel Veri, sadece amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olanlar ile sınırlı tutulur. Bu kapsamda işlenen Kişisel Veriler, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülüdür.

 1. İlgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre bulunması halinde bu sürelere uyum gösterilir; aksi durumda Kişisel Veriler’i, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. Kişisel Veri’nin daha fazla muhafaza edilmesi için geçerli bir sebep kalmaması durumunda, söz konusu veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

4.1.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

 

Şirket kişisel verileri veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlemez. Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın Kişisel Veriler işlenebilecektir:

 

 1. Şirket, Kişisel Veri Sahipleri’nin Kişisel Veriler’ini açık rıza olmasa dahi kanunlarda açıkça öngörülen hallerde işleyebilir. Örneğin; Vergi Usul Kanunu’nun 230’uncu maddesi uyarınca fatura üzerinde ilgili kişinin adına yer verilmesi için ilgili kişinin açık rızası aranmayacaktır.
 2. Fiili imkânsızlık nedeni ile rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişilerin kendisinin ya da başka bir kişinin hayat veya beden bütünlüğünün korunması için Kişisel Veriler açık rıza olmadan işlenebilir. Örneğin kişinin şuurunun yerinde olmadığı veya akıl hastası olması sebebiyle rızasının geçerli olmadığı bir durumda, hayat veya beden bütünlüğünün korunması amacıyla, tıbbi müdahale yapılması sırasında, Kişisel Veri Sahibi’nin Kişisel Veriler’i işlenebilecektir. Bu bağlamda kan grubu, geçirilen hastalıklar ve ameliyatlar, kullanılan ilaçlar gibi veriler, ilgili sağlık sistemi üzerinden işlenebilir.
 3. Şirket tarafından bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veriler işlenebilecektir. Örneğin, yapılan bir sözleşme gereği paranın ödenmesi için alacaklı tarafın hesap numarası bilgisi alınabilecektir.

 

4.1.3. Sitemizde Işlenen Kişisel Veriler

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Kullanıcı Bilgisi
 • Kullanıcı İşlem Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Finansal Bilgi
 • Pazarlama Bilgisi
 • Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi

 

4.1.4. Kişisel Veri İşlenmesi Sayılmayan Haller

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

 

4.1.5. Kişisel Veri İşleme Amaçları

 

Site ziyaretiniz ve Site’yi kullanımınız esnasında bizimle paylaşacağınız tarafınıza ait bilgileri bilginiz dahilinde depolayabilir ve işleyebiliriz, bu bilgiler; tarafınızca sitede yer alan formların doldurulması, ileride talep edebileceğiniz hizmetlere ilişkin form doldurulması sizinle iletişime geçebilmemiz için göndermiş olduğumuz yazışma irtibat adresleri, siparişleriniz için girmiş olduğunuz bilgiler ve siteye giriş çıkış bilgileriniz konum bilgileriniz,  ve diğer iletişim bilgilerinden oluşmaktadır. 

 

Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibinin Site üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Site’nin işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dâhil olmak üzere www.vatansera.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, www.vatansera.com tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, www.vatansera.com ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile www.vatansera.com ’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

Ayrıca bilgisayarınız, IP adresiniz, işletim sisteminiz ve tarayıcı tipinize ilişkin bilgiler güvenlik nedeni ile kayıt edilebilecektir. 

 

4.2. Çerez Kullanımı

 

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.

 

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.vatansera.com adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

 

4.2.1. Kullanılan Çerez Verileri

 

Oturum Cookieleri

(Session Cookies)

Oturum Cookieleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici Cookielerdir.

Bu tür Cookielerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

Kalıcı Cookieler

(Persistent Cookies)

Kalıcı Cookieler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan Cookie türleridir.

Bu tür Cookieler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

Kalıcı Cookielerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı Cookieler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir Cookie olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

Teknik Cookieler
(Technical Cookies)

Teknik Cookieler ile internet sitesinin çalışmasının sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Analitik Cookieler
(Analytical Cookies)

Internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan Cookielerdir.

 

4.2.2. Çerez Kullanım Amaçları

 

 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak,
 • Deneyimi iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek,
 • İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamaktır.

 

4.2.3. Çerezlere İzin Verme, Engelleyebilme, Güncelleme

 

Tarayıcı ayarlarınızdan çerez kullanımına izin verebilirsiniz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından engelleyebilir ya da silebilirsiniz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede Çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Toplanan verilerle ilgili düzenlemelere internet sitemizde yer alan Bilgi Güvenliği Politikası, Aydınlatma Metni Genel ve Çerez Politikası sayfalarından ulaşabilirsiniz.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Sahip Olduğunuz Haklar

 

Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca Kişisel Veriler’i alınan kişilere;

 

 • Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Veriler’in işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7’inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11’inci Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Veriler’in kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

 

Hakkı tanınmıştır.

 

5.1. Kişisel Veri Sahibi’nin Haklarını Kullanması

 

Kişisel Veri Sahipleri işbu Politika’nın (5.) maddesinde sayılan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Veri Sorumlusu Talep Formu bağlantısından ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak Şirket’e ücretsiz olarak iletebileceklerdir:

 

(i) Başvuru formu doldurulduktan sonra noter aracılığı ile Çilek Mah. Tırmıl San. Böl. 63140 Sk. 33020 Akdeniz/MERSİN adresine iletilmesi,

 

(ii) Başvuru formu doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imza’nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun [email protected]  adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi.

 

(iii) Şirketimize kayıtlı e-mail adresinizden [email protected] adresine iletebilirsiniz.

 

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

5.2. Şirket’in Cevap Verme Süresi

 

Şirket, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde olmak üzere en kısa sürede ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KVK Kurul’u tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Şirket, talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir; cevabını yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Şirket, talebin gereğini yerine getirir.

 

5.3. Veri Sahibinin Şikayet Hakkı

 

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sahibi, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

 

 1. GÜNCELLEME, UYUM VE DEĞİŞİKLİKLER

 

6.1. Güncelleme ve Uyum

 

Şirket, Kanun’da yapılan değişiklikler nedeniyle, KVK Kurulu kararları uyarınca ya da sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikalarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşbu politika ve diğer ilgili politikalar/düzenlemeler yılda bir kez gözden geçirilerek güncellenir.

 

İşbu Politika’da yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar Politika’nın sonunda açıklanır.

 

Çerez Kullanımı

 

Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımı politikamız için Çerez Politikası